Gedragscode

Normen en waarden

GC Continental Logistics BV streeft er naar zich ethisch te gedragen, zonder dat dit de service aantast.

Wij benaderen iedere klant, medewerker en leverancier altijd met alle respect. We verlangen van al onze medewerkers dat ze zich altijd professioneel gedragen, zowel tijdens het werk als ook in hun privé leven.

We bereiken dit door onze Gedragscode doorlopend te bezien en, indien nodig, te vernieuwen (conform onze kwaliteitscertificaten). Medewerkers worden hieromtrent bijgeschoold middels regelmatige, interne cursussen.

Voor wie geldt onze Gedragscode?

Al onze medewerkers en al onze klanten en leveranciers moeten te allen tijde handelen conform onze Gedragscode. Niet naleving of opzettelijke schending hiervan heeft disciplinaire maatregelen tot gevolg.

Zakelijke integriteit

Giften

We hebben strikte regels ten aanzien van het geven of aannemen van persoonlijke giften of gunsten van enige materiële commerciële waarde. Bij twijfel moet contact opgenomen worden met Mark Hoogenboom of Raymond van der Stelt.

Facilitaire betalingen

Het is medewerkers en/of vertegenwoordigers van GC Continental Logistics BV niet toegestaan facilitaire betalingen te doen aan welke officiële instantie, waar dan ook. Ieder voorval leidt tot disciplinaire maatregelen, dan wel uitsluiting.

Kwaliteitshandhaving

GC Continental Logistics BV streeft er naar dat alle producten en diensten voldoen aan de eisen van de klanten, conform hetgeen met hen is overeengekomen. We voldoen aan alle eisen gesteld in ISO9001:2008 (Certificaat nr. GB2003979).

Wij streven naar:

  • Aanpassing en verbetering van het kwaliteitsmanagementsysteem.
  • Doorlopende beoordeling van het effect van het kwaliteitsmanagementsysteem.
  • Continue controle op de klanttevredenheid.

Alle leidinggevenden beschikken over een afschrift van de kwaliteitshandhavingsregels.

Financiën

Overeenkomsten

Niemand kan namens GC Continental Logistics BV overeenkomsten aangaan zonder voorafgaande toestemming van een gemachtigd personeelslid. Niemand kan namens GC Continental Logistics BV overeenkomsten aangaan, die GC Continental Logistics BV in alle redelijkheid niet naar behoren kan uitvoeren.

De financiële manager ziet er op toe dat alle financiële rapportages tijdig en zorgvuldig zijn, opgesteld overeenkomstig geaccepteerde boekhoudregels, en getrouw en stelselmatig het bedrijfsgebeuren weergeven.

Concurrentie en vrije mededinging

GC Continental Logistics BV onderschrijft het principe van eerlijke concurrentie, en opereert volledig binnen de wettelijk voorgeschreven mededingingsregels. Elke overtreding van deze regels leidt tot onmiddellijke uitsluiting. Het is een medewerker van GC Continental Logistics BV niet toegestaan zich bezig te houden met prijsmanipulatie of kartelactiviteiten, in welke vorm dan ook.

Witwassen van geld

Een overeenkomst, in welke vorm dan ook, met als doel inkomsten uit criminele praktijken wit te wassen, is niet toegestaan. Op situaties waarin dit mogelijk zou kunnen zijn, of lijkt te zijn, wordt streng gelet, en er wordt, indien nodig, gerapporteerd aan Mark Hoogenboom of Raymond van der Stelt.

Geheimhouding

Confidentiële informatie wordt slechts aan medewerkers verstrekt voor zover nodig bij de uitoefening van hun werkzaamheden. Iedere medewerker is tot geheimhouding verplicht ten aanzien van alle door GC Continental Logistics BV, haar klanten of leveranciers verstrekte vertrouwelijke informatie. Het openbaar maken van concurrentiegevoelige informatie, of van informatie die schadelijk kan zijn voor het bedrijf, wordt gezien als een breuk in de vertrouwensrelatie.

Gezondheid, veiligheid en milieu

Gezondheid en veiligheid

GC Continental Logistics BV zorgt te allen tijde voor een gezonde en veilige werkplek. Alle veiligheidsregels, zowel binnen GC Continental Logistics BV als ook bij klanten en leveranciers, dienen te allen tijde nageleefd te worden.

In dit verband is GC Continental Logistics BV gehouden alle procedures te onderhouden en kenbaar te maken overeenkomstig de eisen van OHSAS 18001:2007 (Certificaat nr. HS230164).

Milieu

We zijn ons terdege bewust van de effecten van ons bedrijf op het milieu, en we trachten het milieu zo min mogelijk te belasten.

We streven er te allen tijde naar aan de hoogst mogelijke eisen te voldoen.

Dit streven komt mede tot uiting in ISO 14001:2004 (Certificaat nr. EM2000540).